۲۰۰ روز در بند

یادداشتی برای روزنامه نگاران زندانی…