اوجیگ: ناجی تابستان

داستان صورت فلکی دب اکبر به روایت یکی از اسطوره های بومیان آمریکای شمالی و کانادا…

داستان‌های آسمان

آسمان شب افسون کننده است. هزاره‌ها است که این گنبد پر نقش چشمان ما را به خود خیره کرده است و حیرانمان کرده است و هنوز بهت زده آنیم. ما مشتاقان همیشگی داستان های آسمانیم.…