شبکه‌های اجتماعی و پارادوکس آزادی بیان

در پی حمله ضدیهود به کنیسه‌ای در شهر پیتزبورگ بار دیگر بحث نقش شبکه‌های اجتماعی در تولید و ترویج خشونت مطرح شده است…