جشن سال نو مسیحی با ورود به مدار ماه

شنبه و یکشنبه، در آخرین روز سال ۲۰۱۱ و اولین روز سال نوی مسیحی، دو قلوهای کاوشگر گرانی ماه در مدار خود قرار می گیرند تا پژوهش خود در باره ساختار گرانشی و درون ماه را آغاز کنند. پژوهشی که می تواند پرده از اسرار بسیاری بردارد. دهم…