چرایی ترویج علم در جامعه

یادداشت های پراکنده ترویج علم ۴ در بخش قبل در باره اهداف ترویج علم نوشتم و اینکه به نظرم می رسد، قبل از اینکه وارد جریان ترویج شویم – یا حداقل زمانی که در آن قرار گرفتیم – باید هدف خود را مشخص کنیم تا مسیر را گم…