یادداشت های ترویج – قسمت ۳

هدف ترویج علم چیست؟ در بخش قبلی نوشتم که ترویج در کلی ترین شکل خود نوعی برقراری ارتباط است و در هر ارتباطی دو سوی ماجرا وجود دارد و طرف دوم این داستان که مخاطب نام دارد باید پیش از آغاز کار ترویج مشخص شود و چیزی که…